Salgsbetingelser bedrift/offentlig

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alle leveranser fra Auglit AS(Auglit) til kjøper med mindre annet er skriftlig avtalt.

 

Avtaleinngåelse

Bindende kjøpsavtale er inngått når en ordre fra kjøper er bekreftet i en skriftlig ordrebekreftelse fra Auglit eller når Auglit skriftlig har akseptert en bestilling fra kjøper.

Eventuelle feil i ordrebekreftelsen må meddeles Auglit innen 6 dager.

 

Priser

Auglits priser er veiledende og prisen for det kjøpte vil alltid være den som følger av ordrebekreftelsen.

Den avtalte prisen er eksklusive mva. og angitt i NOK med mindre noe annet er spesifikt angitt.
Prisen er basert på gjeldende valutakurser, avgifter, tollsatser og internasjonale råvarepriser mv. på tidspunktet for oversendelsen av ordrebekreftelsen. Hvis det skjer endringer i forannevnte forhold, kan Auglit endre den avtalte prisen tilsvarende.

 

Tilbuds gyldighet

Tilbud er gyldige i 30 dager fra tilbudsdato, med mindre annet er angitt i tilbudet.

 

Levering

Alle generelle leveringstider må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer i tillegg.

Dersom levering ikke skjer fra Auglits lager, vil leveringstiden som er oppgitt være basert på opplysninger fra Auglits leverandører. Auglit er ikke ansvarlig for leverandørens eventuelle forsinkelse og / eller kansellering.

Er det skriftlig avtalt at varen skal leveres hos kjøper, skjer forsendelsen av det kjøpte, samt eventuell spesiell emballasje som forsendelsen nødvendiggjør, for kjøpers regning og risiko.
Forsendelsen skjer med transportør Auglit velger såfremt ikke annet er skriftlig avtalt. Varen anses levert til kjøper når den er overlatt til transportøren. Levering skjer på Auglits forretningsadresse dersom dette følger av avtalen eller dersom leveringssted ikke er særskilt avtalt.

 

Betalingsbetingelser

Betaling skal skje innen 14 dager fra fakturadato dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 

Undersøkelse, reklamasjon og garanti

Kjøper har plikt til å undersøke de leverte varene straks de er mottatt, eventuelle feilleveringer skal straks meddeles Auglit. Reklamasjoner må skje skriftlig og straks en eventuell mangel er oppdaget. For åpenbare mangler må reklamasjon skje senest 8 dager etter at varen er mottatt. Kjøpers reklamasjonsrett bortfaller i alle tilfelle 6 måneder etter levering. Reklamasjonsretten bortfaller også hvis det er gjort inngrep i varen uten Auglits samtykke, eller hvis betalingsbetingelsene ikke oppfylles, eller hvis varene er skadet som følge av ukyndig behandling.
Erkjenner Auglit at varen er mangelfull, har Auglit rett til, etter eget valg, å levere ny vare eller å utbedre feilen. Forsendelse til og fra Auglit skjer for kjøpers regning og risiko.
Auglits mangelsansvar gjelder bare i den grad kjøper ikke har tilsvarende eller bedre rettigheter under en eventuell garanti.

Auglit garanterer leverte varer så lenge disse er dekket under leverandørens garantibestemmelser.

Garantien bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten Auglits samtykke, eller hvis betalingsbetingelsene ikke oppfylles, eller hvis varene er skadet som følge av ukyndig behandling.

Garantitiden løper fra varene er levert.

Reparasjoner som ikke omfattes av garanti eller Auglits reklamasjonsansvar bekostes i sin helhet av kjøper.

 

Ansvar

Auglit skal til avtalt tid levere feilfri, funksjonsdyktig vare i henhold til gjeldende tekniske spesi­fikasjoner. Auglit er imidlertid ikke ansvarlig for skade eller tap som direkte eller indirekte måtte oppstå som følge av feil eller mangler ved varen, herunder følgeskader eller indirekte tap. Det samme gjelder ved forsinket levering fra Auglit. Ansvaret er under enhver omstendighet begrenset oppad til varens kostnad.

 

Retur

Retur av leverte varer kan bare skje etter Auglit skriftlige samtykke.
Retur skjer for kjøpers regning og risiko.

 

Annulering og endring

Annulering eller endring av kjøpsavtalen kan bare skje etter skriftlig
samtykke fra Auglit.

 

Salgspant

Auglit AS har salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån etc. skal merkes med Auglits eiendomsrett og holdes adskilt fra mottakers øvrige eiendeler.

 

Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

 

Force majeure

Er Auglit forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Auglit fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Tvistespørsmål

Tvister i anledning Auglits betingelser, samt tvister som ellers angår handel med Auglit AS, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Trøndelag tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger. Alle tvister vedrørende kjøpekontrakten skal avgjøres etter norsk rett.